• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Linkedin
  • Zalo

Quyền và nghĩa vụ của hội viên

1. Quyền của hội viên:

a) Thảo luận và biểu quyết công việc của Hội; ứng cử, đề cử, bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Hội;

b) Được cử đi nước ngoài để trao đổi kinh nghiệm, học tập, làm việc theo quy định của pháp luật;

c) Được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được phát huy mọi khả năng để phục vụ nhân dân;

d) Được trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học của mình trong các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật của Hội;

đ) Được Hội nhận xét về các công trình nghiên cứu để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng, công nhận quyền tác giả, sáng chế;

e) Được giới thiệu đăng các công trình nghiên cứu vào các tạp chí, nội san của Tổng hội Y học Việt Nam và các hội;

g) Được Hội bảo vệ hành nghề trước pháp luật theo quy định của pháp luật;

h) Được hưởng mọi quyền lợi khác do Hội quy định, được Hội bảo vệ các quyền lợi chính đáng của mình nếu bị xâm phạm theo quy định của pháp luật;

i) Được quyền xin ra khỏi Hội.

2. Nghĩa vụ của hội viên:

a) Tôn trọng Điều lệ Hội, nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội. Tuyên truyền phát triển hội viên, vận động quần chúng hưởng ứng các hoạt động của Hội;

b) Chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ;

c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn; học tập và phổ biến kinh nghiệm phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, kế thừa nghiên cứu y học cổ truyền, không ngừng nâng cao trình độ khoa học y dược hiện đại, kết hợp chặt chẽ y dược học để xây dựng nền y học dân tộc, đại chúng;

d) Phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, tự hào dân tộc, tính sáng tạo, sẵn sàng cống hiến tất cả khả năng, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình để phục vụ nhân dân. Đấu tranh chống những tư tưởng và hành động gây hại đến Hội;

đ) Hoạt động chuyên môn phải theo đúng pháp luật của Nhà nước;

e) Tham gia sinh hoạt Hội và đóng hội phí.