• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Linkedin
  • Zalo
Giới thiệu chung
Tác giảAdministrator

Căn cứ Quyết định số 13 - NV được ban hành ngày 24 tháng 1 năm 1963  của Bộ Nội Vụ về việc cho phép Hội Răng, Miệng, Hàm Mặt Việt Nam được đổi tên thành Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam,  Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam là một thành viên của Tổng hội Y học Việt Nam hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của Tổng hội Y học Việt Nam đã được bộ Nội vụ phê duyệt.

Nội dung